De inhoud van www.scoutingregiodrenthe.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Scouting regio Drenthe tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Scouting regio Drenthe expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Scouting Regio Drenthe hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, waaronder eventuele links naar individuele groepen, stichtingen en steunpunten, betekent dit niet dat Scouting Regio Drenthe de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of instaat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Scouting Regio Drenthe aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Scouting Regio Drenthe niet geverifieerd

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scouting Regio Drenthe is het niet toegestaan links naar sites van Scouting Regio Drenthe aan te bieden met uitzondering van erkende organisatie onderdelen die een eigen site onderhouden. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Scouting Regio Drenthe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of Scouting Regio Drenthe op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Scouting Regio Drenthe of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

 De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van Scouting Regio Drenthe.  

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.  

Wijzigingen

Scouting Regio Drenthe behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. 

Fotomateriaal

Een deel van de foto’s op deze website is gemaakt door leden van scoutinggroepen in de regio  en mogen alleen gebruikt worden voor Scouting doeleinden. Indien bekend, wordt de naam van de fotograaf genoemd bij gebruik van deze foto’s. Overige foto's © Scouting Regio Drenthe. Wilt u iets van dit fotomateriaal gebruiken, neem dan contact op met de redactie.  

Privacy Statement

Wet Bescherming Persoonsgegevens - Scouting Regio Drenthe is er verantwoordelijk voor te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en derhalve geheel volgens de eisen hiervan te handelen.

Wat wij met uw gegevens doen

Bij de aanvraag van informatie en/of het bestellen van producten vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het accepteren van uw aanvraag en/of voor het uitvoeren van uw opdracht tot levering van producten. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over onze regio activiteiten. Als u geen prijs stelt op informatie over onze regio activiteiten, kunt u ons dat laten weten via de formulieren op de website. Wij blokkeren dan uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens zijn bij ons veilig

De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daarom zijn onze systemen en programma's goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze stichting toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Vragen?

Voor vragen over de wijze waarop Scouting Regio Drenthe omgaat met persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen.

Wijzigingen

Scouting Regio Drenthe behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Vanzelfsprekend zal Scouting Regio Drenthe waar nodig het Privacy Statement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak (versie 1.0 19 november 2001).